Loading...

Brugerbetingelser og Vilkår

Ved brug af sitet crowdfunding.sparnordfonden.dk, som projektindehaver eller bidragyder, accepteres nedenstående Brugerbetingelser og Vilkår.

 1. Platformen crowdfunding.sparnordfonden.dk er alene henvendt til foreninger, som projektindehavere, mens privatpersoner, virksomheder o.a. kan være bidragsydere. Det er ikke tilladt for personer under 18 år at oprette eller støtte projekter på platformen, eller bidrage hertil.

 2. Brug af platformen crowdfunding.sparnordfonden.dk kræver forudgående registrering gennem oprettelse af login. Ved oprettelse af login til crowdfunding.sparnordfonden.dk er du forpligtet til at oplyse dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer samt din adresse. Du skal samtidig bekræfte at du er mindst 18 år. Vi henviser i øvrigt til vores ”Cookiepolitik og behandling af personoplysninger” via følgende link: https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/CookiePolicy

  1. Hvis du er bidragyder til et projekt der opnår funding, oplyser vi dit navn, din e-mail samt din adresse til projektindehaveren. Herudover videregiver eller overlader vi ikke dine oplysninger til tredjemand.

  2. Ved oprettelse af et projekt på crowdfunding.sparnordfonden.dk er du forpligtet til at oplyse foreningens adresse, foreningens CVR-nr. samt foreningens navn. Hvis du er projektindehaver, deler vi din e-mailadresse via beskrivelsen af foreningens projekt på platformen. Herudover videregiver eller overlader vi ikke dine oplysninger til tredjemand.

 3. Som betingelse for at oprette og vise et projekt på crowdfunding.sparnordfonden.dk, må projektet og det viste materiale ikke krænke tredjemands rettigheder. Herudover skal alle oplysninger og projektets indhold være sande og retvisende. Dette bekræftes ved foreningens oprettelse af projektet, ligesom foreningen/du herved bekræfter, at foreningen ejer/besidder alle fornødne rettigheder til projektet/materialet.

 4. Overholder foreningen/du ikke vore Brugerbetingelser og Vilkår, vil vi anse det som en væsentlig misligholdelse, som vil medføre, at projektet lukkes af Spar Nord Fonden uden varsel, og eventuelle penge, der er ydet til projektet refunderes til bidragyderne. Foreningen/du vil yderligere være afskåret fra at kunne oprette nye projekter på crowdfunding.sparnordfonden.dk uden Spar Nord Fondens forudgående, skriftlige tilladelse.

 5. Projekter, der oprettes på crowdfunding.sparnordfonden.dk, skal i deres helhed attesteres af Spar Nord Fonden, inden de offentliggøres på crowdfunding.sparnordfonden.dk. Herudover vil kun attesterede projekter, der modtager en donation fra Spar Nord Fonden, blive offentliggjort på crowdfunding.sparnordfonden.dk.

  Vores attestering er ikke et udtryk for, at Spar Nord Fonden har godkendt og/eller står inde for projektet eller projektbeskrivelsen, ligesom attesteringen ikke indebærer, at Spar Nord Fonden har ydet nogen form for rådgivning. Projektindehaveren er således eneansvarlig for projektet.

 6. Ved ydelse af et bidrag trækkes bidraget samtidig fra bidragsyderens konto og overføres midlertidigt til en deponeringskonto hos Spar Nord Fonden. Bidraget udbetales først til projektindehaveren, når et projekt er afsluttet inden for projektperioden. I modsat fald tilbagebetales bidraget til bidragsyderen jf. pkt. 7.

 7. Spar Nord Fonden anser et projekt som afsluttet, når der er opnået 100 pct. funding indenfor projektperioden. Ved 100 pct. funding afsluttes et projekt automatisk, hvorfor det ikke er muligt at opnå mere end 100 pct. funding.

 8. Udbetalingen sker hurtigst muligt efter projektafslutningen. Inden udbetaling kan finde sted, kontaktes foreningen/du af Spar Nord Fonden med henblik på at overføre beløbet til foreningens konto. Opnår et projekt ikke 100 pct. funding, returneres alle beløb til bidragsyderne.

 9. crowdfunding.sparnordfonden.dk kan indeholde links til sider udenfor platformen. Spar Nord Fonden fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på disse sider og brug heraf.

 10. Spar Nord Fonden ejer alle rettigheder til indhold på platformen, som er uploadet af Spar Nord Fonden eller på fondens vegne.

 11. Spar Nord Fonden er ikke ansvarlig for indholdet af projekter eller oplysninger, som er uploadet eller stillet til rådighed af projektindehavere, bidragsydere eller tredjemand. Spar Nord Fonden fraskriver sig herudover ethvert erstatningsansvar for indirekte tab eller følgeskader.

 12. Bidragsyderen fraskriver sig enhver fortrydelsesret, når bidraget er ydet. Dog har bidragsyderen ved en fysisk reward (en fysisk vare) en fortrydelsesret på 14 dage efter modtagelse af varen fra projektindehaveren. Fortrydelsesretten er betinget af, at bidragsyderen returnerer varen leveret af projektindehaveren i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten gælder dog tillige, hvis varen er beskadiget eller forringet inden tilbageleveringen og bidragsyderen kan påvise, at dette ikke skyldes forsømmelse eller uagtsomhed fra bidragsyderens side. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis den fysiske vare må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, ligesom fortrydelsesretten ikke gælder plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, hvor plomberingen er brudt. Tilbagelevering skal ske på projektindehaverens adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, senest 14 dage efter bidragsyderens modtagelse af varen. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten vil bidragsyderen få sit bidrag (med tillæg af bidragsyderens eventuelt betalte rimelige leveringsomkostninger) tilbagebetalt senest 14 dage efter, at projektindehaveren har modtaget varen retur.

  Fundes projektet ikke 100 pct., returneres alle bidrag til bidragsyderne, jf. punkt 6, hvormed bidragsyderen heller ikke vil have ret til at få en reward (vare) leveret.

 13. Bidragsyderen har reklamationsret ved en fysisk reward (en fysisk vare) for fysiske fejl eller mangler, der viser sig i indtil 24 måneder fra modtagelse af varen. Eventuelle fejl eller mangler ved den fysiske vare skal under alle omstændigheder påberåbes inden for rimelig tid (rettidigt), efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret, idet adgangen til at udnytte reklamationsretten i modsat fald bortfalder.

  Såfremt varen inden for den nævnte periode viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, og der er reklameret inden for denne periode og rettidigt, påtager projektindehaveren sig at udbedre sådanne fejl og mangler inden for rimelig tid.

 14. Projektindehaveren er pligtig at indeholde moms af bidragene, når projektindehaveren yder en reward, hvis værdi hovedsagelig modsvarer værdien af bidraget.

 15. Som projektindehaver på crowdfunding.sparnordfonden.dk accepterer jeg/foreningen, at projektet og øvrige forhold er reguleret af dansk ret (med udelukkelse af lovvalgsregler), og med værneting i Danmark for eventuelle retlige tvister.

 16. Vore Brugerbetingelser og Vilkår kan til enhver tid ændres uden varsel. Du er forpligtet til at holde dig løbende orienteret om mulige ændringer på crowdfunding.sparnordfonden.dk/terms

Crowdfunding.sparnordfonden.dk benytter cookies for blandt andet at kunne udarbejde statistik og for at kunne optimere. Indsigten anvendes til løbende optimering af siden.
Accepter Luk